more from
Nordvis
We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Svindeldjup Ättestup

by Armagedda

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    72 SEK  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Artwork by E. Danielsson

  Includes unlimited streaming of Svindeldjup Ättestup via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    104 SEK or more 

   

 • T-Shirt/Apparel + Digital Album

  Official Svindeldjup Ättestup T-Shirt.

  Design by E. Danielsson.

  Includes unlimited streaming of Svindeldjup Ättestup via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days
  6 remaining

    168 SEK or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 10 Armagedda releases available on Bandcamp and save 15%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Svindeldjup Ättestup, Ændalykt (Single), Domedagens triumf (Single), I Am, Volkermord - The Appearance, Echoes in Eternity, Ond Spiritism, Only True Believers..., and 2 more. , and , .

  Excludes subscriber-only releases.

    419.05 SEK or more (15% OFF)

   

 • Gatefold 12" Vinyl
  Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Svindeldjup Ättestup via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Svindeldjup Ättestup T-Shirt
  T-Shirt/Apparel + Digital Album

  Official Svindeldjup Ättestup T-Shirt.

  Design by E. Danielsson.

  Includes unlimited streaming of Svindeldjup Ättestup via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
2.
De andra i annan värld Vika sig ej inför ett träkors Flisor slits av och sätts i kött Ett brustet kors, en brusten själ Hängs upp och saknad av få Natteskogsritualen kring eld och blod Ristandes i berg och till hyllningsramsan: Djupt dagen dö djävulskt Efter eländig era erinras Vika värdig vördnad Giva gemeneman glupskt gap Bjuda blackade bröder blotat blod Då den döende Elddamen dansar Fladdrar Fanens fana fasansuppfyllande Ned mot Nedomfolkets eviga eldar I det svartaste nattmörker Gestalter synes mässande Nattens klarhet, i solljusets frånvaro Spritismens ondska må gro grund När elden ta hand kring ödeflödet När ringen rämna av fasan --------------------------------- ENGLISH: (Approximate) --------------------------------- Malevolent Spiritism The others in another world Bend not before wooden crosses Splinters torn and lodged in flesh A broken cross, a broken soul Strung up and missed by few Midnight woodland rites of fire and blood Carving in stone and to adulatory chants: Deeply the day devilishly dies After wretched age has been reminisced Bend dignified devotion Grant fellow man ravenous chasm Bring besmirched brothers blessed blood When the fading Flame Wench dances The frightening flags of the Fiend will fly Down towards the eternal fires of Those Beneath In the blackest of nights Shadowy shapes seemingly chanting Night-time clarity, in the absence of sunlight May spiritual malevolence find fertile soil When the fires attend to the movement of fate When the circle unravels in dismay
3.
Likvaka 07:11
En gång beklädd i kött Nu svävandes därunder I förvägran av Kristi blod Vek av mot färden nedåt Avgrund väntas, avgrund närmas Tankar irra och skräck genomsyra Själen i plåga vridas, men skalet i kistan Harmoniskt besmyckat ligga Välbehagets doft, dölja likstanken Skräddarsydd beklädnad dölja död Kistans prakt dämpa skräcken för det okända Prästens närvaro besmitta allt kring den framlidne Till fest! Mot kapellet gravstenar luta De enda som vittna om bortglömdhet Döden cirklar ovan Livet snirkla därunder, då döden cirklar ovan Likvaka av djävlar, som firar i fest och rus Likvaka av änglar som förtvivlar Ingen likvaka av levande Ingen likvaka av någon helig gud --------------------------------- ENGLISH: (Approximate) --------------------------------- Vigil Once garbed in flesh Now soaring thereunder In refusal of the blood of Christ Veered off the journey below Abyss expected, abyss impending Racing thoughts and permeating fear Soul writhes in agony, husk buried in the soil Harmoniously adorned rest Scents of contentment cloak the stench from the dead Tailored garments cover death The coffin splendour quells all fear of the unknown The presence of the preacher man soils everything around the departed To the feast! Gravestones leaning against the chapel wall Lone witnesses of forgetfulness Death is circling above Life wriggles beneath, as death is circling above Wake of devils, rejoicing in revelry and intoxication Wake of angels despairing No wake by mortal man No wake by an Almighty God
4.
Djupens djup 08:01
Äntligen det vissna Så blekt, så kallt Därunder blickar djupet upp Avsky mot männskan gro under dem Blodspill över markerna glädjandes de slicka upp Meningslösa liv tages till offring till djupens djup Ovan sky de spilla galla över jordsligt liv Hatat av gud som kräva kärleksdyrkan Ömkande änglar irra i förvirring Männsklighet ska sluta här och nu Flammhelvetet i jordens kärna Och himmelfröjd i guds himmelhöjd För kristlig tro de vill oss vika inunder I hat vi villigt gräver deras gravar (Och förbannar dem fast i jorden) --------------------------------- ENGLISH: (Approximate) --------------------------------- Depth of depths It’s withering, at last So pale, so cold The abyss gazes at us from below Abhorrence for mankind festering beneath Bloodshed above soil they graciously absorb Meaningless lives to feed the depth of depths Above the sky, spouting bile over mortal life Loathed by an adulation-craving god Compassionate angels in confusion and disarray Mankind comes to an end, here and now Hellfires burn at the core of the earth And heavenly delights reign in high heaven For Christian faith they want to fold us into From spite, we willingly dig their graves (and curse them stuck in soil)
5.
Förneka Jesu Krist, en falsk profet som förirrar er bort Från himmelens portar. Ty han hindrar er från fader Jahves kärlek Öppna ni er för denne, skall ingen jordfästning därefter äga rum Och ni vilseledes bort från Vägen till paradisfrälsning Så sann som jahve är, har jag kommit för att leda er Mina under är ett tecken på att Ljuset finns, inom mig Ty Ormen är förevigt förkastad, Han har ingen verkan bland era böner Så öppna er för mina ord och ta emot mina underverk Min tunga är silket för tankens heliga erotik När den yttersta dagen står för vår dörr skall ingen plåga drabba Ljusbärarriket väntar för denna jord, vägen dit är genom mina gudaord Min skepnad är ej förklädd, förundras över mina under Mina lungor är rena från svavel Ni dömas till plågor skall om jag i er myntas falsk Igenom mig skall ni finna Den sanna Enigheten Se mig som av gudom, ty jag ser er alla som tvekar Min kunskap och storhet är densamme som Jahves Ni utvalda fårahjord skall följa och lämna gammal lära, åt det förflutna Låt mig leda, låt de av mina er valla Min lära visar er vägen, sanning och liv. Annars ni er själva drivas ner i Helvetet skall Ned i Helvetet --------------------------------- ENGLISH: (Approximate) --------------------------------- God's Cadaver (A False Messiah) Deny Jesus Christ, a false prophet leading you astray From the gates of Heaven, he keeps you from Father Yahweh’s love Open yourselves to him, and no funerary service will be held And you’ll be lured off the Road to paradisiacal redemption As true as Yahweh is, I have come to lead you My miracles are testament to my inner Light The Serpent is forever banished, leave him no room in your prayers So, open yourselves to my words, and receive my wonders My tongue is the silk of the thought’s sacred eroticism When the very last of days stand at our doorstep, no torments will haunt you The kingdom of light-bearers awaits this earth, the way there is through my holy words My guise is undisguised, marvel at my miracles My lungs are free from sulphur Condemned to torment you shall be, should you deem me false Through me you will find True Oneness Look upon me as divinity, for I can see all of you who doubt My knowledge and greatness is the same as Yahweh’s You, the chosen flock, shall follow, and leave all old creeds behind Let me lead, let yourselves be shepherded by those of mine My gospel shows the way, truth, and life Elsewise, you will drive yourself into Hell Down to Hell
6.
Helvetes dammluckor står öppna Världen översköljs av en flod av Erotisk smuts och sensualitet För Helvetes dammluckor står öppna Länge nu har en demonisk lustans ande Svept över många länder och fört med sig nakenhet Perversion och en flod av smuts För Helvetets dammluckor står öppna Frigör dig själv, varför stå emot de upplystas väg Åtrå livets urbringande mörkersida Berikas av en åtrå som aldrig slocknar Tiden är ute, tiden är inne Köttslighetens sista decenium är här Den orättfärdige skall tas av strömmen och sköljas bort Av en syndaflod Sjunkandes ned mot det mörka djup För att aldrig mer andas luft vid ytan Dalandes ned mot det frånvända djup För att aldrig mer träffas av ljus --------------------------------- ENGLISH: (Approximate) --------------------------------- River of Filth The floodgates of Hell stand wide open The world drenched in a flood Of erotic filth and sensuality For the floodgates of Hell stand wide open For a long time now, a lustful demonic spirit Has swept over many nations, bringing with it nakedness Perversions and a river of filth For the floodgates of Hell stand wide open Liberate yourself, why oppose the path to enlightenment? Lust for the primal shadow-side of life Enriched by an insatiable craving Time is up, the time has come The last decade of flesh is upon us The unrighteous will be swept away by the current In the divine deluge Sinking towards the darkest depths To never again breathe the surface air Descending into the depths of the detached To never again bask in the light
7.
Svaga sinnens fanatiska längtan Vilseleds av orenlighetens abstrusa budskap Tungotalets djupa inverkan Ord från en mun med kluven tunga Lockande kontakt med den Fallne ängelns skara Blodets pulserande flöde från osynliga sår Befläckar människans oförlåtna synder Tills sista droppen levrats under Kristus rangliga kors Kretsar evigheten i en obrutbar ond cirkel Gode Gud, visa dig i mörkrer om du Mod äro Onde Djävul, våga påstå att du ond mer äro än Jahve självt När dagens timma dras ut för vart dygn Och när ljusets närvaro sakta blekna bort Bemantlar årets tolfte månad syndens jordiska tron Det är då det själar som mot förnekelse går Bebådar den förbjudna apokalyps I nattskogarna bortom, sker sammankomsterna I månljusritualen ingen eldsflamma krävas Bägaren fylld av Jesu berusande blod Blandat med vårt spott och intas Och vi förblir gudar I kyrkomässan de predika om Djävulen Rädslorna styra lammen till fållan Andlig svälta tvinga klena till det falska ljuset Ty prästerna frånvända från det livgivande --------------------------------- ENGLISH: (Approximate) --------------------------------- Eternity in an Unbroken Circle The fanatical longing of weak minds Deceived by the abstruse tidings of impurity The profound impact of speaking in tongues Words from a mouth with a forked tongue Alluring interactions with the fallen one's host Blood pulsating from invisible wounds Stain mankind's unforgiven sins Until the last coagulated drop of blood, beneath the rackety crucifix of the Redeemer A vicious circle in unbroken eternal orbit Benevolent God, if you truly are Courage, reveal yourself in the darkness Wicked Devil, dare to claim to be wickeder than Yahweh himself When daytime hours grow longer by the day And when the presence of light slowly fades away The twelfth month cloaks the earthly throne of sin That’s when the souls march towards denial Heralding the forbidden apocalypse In night-time forests beyond, there are gatherings In moonlit rites there is no need for flames The chalice filled with the intoxicating blood of Christ Mixed with our spit and then gulped down And we remain gods In mass they preach about the Devil Fear shepherds the lambs into the fold A spiritual famine drives the weak to false light For the priests are unfamiliar to the giving of life

about

And so it was told that in the seventeenth year, things that were thought to be dead begun to stir again in the earth, as if awoken by the stench of man-fear penetrating deep beyond the reach of sunlight. Reanimated by some nameless and cursed source of vitality they say it has begun pouring and trickling from the dark crevices of the North, like an ancient curse into the veins of the world. And with the same fearful fascination that we behold something full of life being robbed of it's vitality and pulse, we shall now bear witness to that which ought to be forever dead but by unnatural impulse and eager invocation is again given life, to haunt and to stalk the night of the world.

- Produced in No Solace with M.Z
- Artwork by E. Danielsson

credits

released May 22, 2020

license

all rights reserved

tags

about

Armagedda Sweden

OFFICIAL SITE

contact / help

Contact Armagedda

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Armagedda, you may also like: